Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Podstawowa opieka zdrowotna

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Zasady obowiązujące przy udzielaniu świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 

Podstawowa Opieka Zdrowotna jest powszechnie dostępną częścią całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce, która zawiera świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.  Świadczenia POZ udzielane są w miejscu zamieszkania pacjenta oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.

Każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.  Podstawą do udzielenia wyżej wymienionych świadczeń w Samodzielnym Gminnym ZOZ w Wilkowicach, jest złożona przez ubezpieczonego deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ.  Ośrodek Zdrowia w Wilkowicach udziela również świadczeń w zakresie POZ uczniom uczęszczającym do placówek oświatowych Gminy Wilkowice, objętym opieką pielęgniarki szkolnej.  Deklarację wyboru składa się określając konkretną osobę udzielającą świadczeń, tj. określamy imiennie lekarza, pielęgniarkę czy położną. Każdy ubezpieczony ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku. W przypadku czwartej i kolejnej zmiany w roku kalendarzowym, należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych na konto Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Opłaty nie pobiera się w przypadku: zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta, zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza,pielęgniarkę,położną POZ, a także innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

Kolejnym istotnym elementem, gwarantującym udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jest potwierdzenie przez pacjenta jego prawa do świadczeń. Weryfikacja uprawnienia odbywa się w systemie eWUŚ, który przedstawia stan uprawnienia pacjenta do świadczeń w dniu, w którym dokonano weryfikacji, polegającej na wpisaniu do systemu informatycznego numeru PESEL pacjenta. Zielone światło w systemie oznacza potwierdzenie prawa do świadczeń, z kolei czerwone światło oznacza brak potwierdzenia w danym dniu prawa do świadczeń. Ubezpieczony może również potwierdzić swoje prawo do świadczeń zdrowotnych okazując jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, takich jak legitymacja ubezpieczeniowa, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia lub zaświadczenie od pracodawcy. W przypadku braku potwierdzenia prawa do świadczeń w systemie eWUŚ oraz braku papierowego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń składając pisemne oświadczenie. Należy jednak pamiętać, że osoba, która złoży oświadczenie pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia, chyba że w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że takie prawo posiada.

Nawiązując do powyższego, chciałabym  zwrócić szczególną uwagę czytelników na konieczność dopełnienia wszelkich formalności, związanych z posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego. Należy pamiętać, że osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. pracownicy) mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Chciałam również zaznaczyć iż, w przeważających przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia.

Jednak, w chorobach przewlekłych  - jeśli nie skarży się na gorsze samopoczucie ,przy kontynuacji leczenia ,gdy potrzeba kontaktu z lekarzem nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej, porady mogą być udzielane w innym, uzgodnionym między świadczeniodawcą a pacjentem, terminem.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o skierowaniu na leczenie szpitalne.

O kierowaniu pacjenta na badania bezpłatne powinny decydować tylko względy medyczne. Lekarz POZ nie jest zobligowany do wypisywania skierowań na badania na żądanie pacjenta, jeżeli ich wykonanie nie ma medycznego uzasadnienia.

Należy pamiętać, iż w czasie pobytu pacjenta w szpitalu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może wystawiać zleceń na środki pomocnicze i ortopedyczne, w tym na pieluchomajtki. Lekarz POZ nie może także ordynować leków, których konieczność zażywania wynika z przebiegu hospitalizacji. Wszystkie świadczenia rzeczowe i towarzyszące  powinien zapewnić pacjentowi szpital.

Źródło: „Zrozumieć prawa pacjenta” autor T. Filarski, T. Sroka

Kierownik SGZOZ Katarzyna Banet-Skwarna